یاس جاسمین

تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

+ %21 %21

190,000 تومان

150,000 تومان

  فروش ویژه

سانسوریا سبز

تنها 3 عدد در انبار باقی مانده

+ %15 %15

2,000,000 تومان

1,700,000 تومان

  فروش ویژه

کاج نوئل سبز

تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

+ %21 %21

1,900,000 تومان

1,500,000 تومان

  فروش ویژه

کاج ژنویه

تنها 7 عدد در انبار باقی مانده

+ %27 %27

90,000 تومان

65,000 تومان

  فروش ویژه

کاج LOD

تنها 7 عدد در انبار باقی مانده

+ %20 %20

500,000 تومان

400,000 تومان

  فروش ویژه

درخت آواکادو پیوندی

تنها 5 عدد در انبار باقی مانده

+ %18 %18

1,100,000 تومان

900,000 تومان

  فروش ویژه

به ژاپنی

تنها 3 عدد در انبار باقی مانده

+ %9 %9

330,000 تومان

300,000 تومان

مرکبات بزرگ (پرتقال)

+ %2 %2

1,850,000 تومان

1,800,000 تومان

شمشاد طلایی

+ %14 %14

35,000 تومان

30,000 تومان

آکوبا

تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

+

رایگان

موچسب پیوندی

+ %18 %18

49,000 تومان

40,000 تومان

به ژاپنی

تنها 3 عدد در انبار باقی مانده

+ %9 %9

330,000 تومان

300,000 تومان

مرکبات بزرگ (پرتقال)

+ %2 %2

1,850,000 تومان

1,800,000 تومان

شمشاد طلایی

+ %14 %14

35,000 تومان

30,000 تومان

آکوبا

تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

+

رایگان

موچسب پیوندی

+ %18 %18

49,000 تومان

40,000 تومان

یاس جاسمین

تنها 2 عدد در انبار باقی مانده

+ %21 %21

190,000 تومان

150,000 تومان

  فروش ویژه

سانسوریا سبز

تنها 3 عدد در انبار باقی مانده

+ %15 %15

2,000,000 تومان

1,700,000 تومان

  فروش ویژه

کاج نوئل سبز

تنها 1 عدد در انبار باقی مانده

+ %21 %21

1,900,000 تومان

1,500,000 تومان

  فروش ویژه

کاج ژنویه

تنها 7 عدد در انبار باقی مانده

+ %27 %27

90,000 تومان

65,000 تومان

  فروش ویژه

کاج LOD

تنها 7 عدد در انبار باقی مانده

+ %20 %20

500,000 تومان

400,000 تومان

  فروش ویژه

درخت آواکادو پیوندی

تنها 5 عدد در انبار باقی مانده

+ %18 %18

1,100,000 تومان

900,000 تومان

  فروش ویژه