یاس جاسمین
یاس جاسمین

تنها 2عدد در انبار باقی مانده

+ %21 %21

190,000 تومان

150,000 تومان

 فروش ویژه
سانسوریا سبز
سانسوریا سبز

تنها 3عدد در انبار باقی مانده

+ %15 %15

2,000,000 تومان

1,700,000 تومان

 فروش ویژه
کاج نوئل سبز
کاج نوئل سبز

تنها 1عدد در انبار باقی مانده

+ %21 %21

1,900,000 تومان

1,500,000 تومان

 فروش ویژه
کاج ژنویه
کاج ژنویه

تنها 7عدد در انبار باقی مانده

+ %27 %27

90,000 تومان

65,000 تومان

 فروش ویژه
کاج LOD
کاج LOD

تنها 7عدد در انبار باقی مانده

+ %20 %20

500,000 تومان

400,000 تومان

 فروش ویژه
درخت آواکادو پیوندی
درخت آواکادو پیوندی

تنها 5عدد در انبار باقی مانده

+ %18 %18

1,100,000 تومان

900,000 تومان

 فروش ویژه
به ژاپنی
به ژاپنی

تنها 3عدد در انبار باقی مانده

+ %9 %9

330,000 تومان

300,000 تومان

به ژاپنی
به ژاپنی

تنها 8عدد در انبار باقی مانده

+

رایگان

مرکبات بزرگ (پرتقال)
مرکبات بزرگ (پرتقال)
+ %2 %2

1,850,000 تومان

1,800,000 تومان

شمشاد طلایی
شمشاد طلایی
+ %14 %14

35,000 تومان

30,000 تومان

آکوبا
آکوبا

تنها 3عدد در انبار باقی مانده

+

رایگان

موچسب پیوندی
موچسب پیوندی
+ %18 %18

49,000 تومان

40,000 تومان

به ژاپنی
به ژاپنی

تنها 3عدد در انبار باقی مانده

+ %9 %9

330,000 تومان

300,000 تومان

به ژاپنی
به ژاپنی

تنها 8عدد در انبار باقی مانده

+

رایگان

مرکبات بزرگ (پرتقال)
مرکبات بزرگ (پرتقال)
+ %2 %2

1,850,000 تومان

1,800,000 تومان

شمشاد طلایی
شمشاد طلایی
+ %14 %14

35,000 تومان

30,000 تومان

آکوبا
آکوبا

تنها 3عدد در انبار باقی مانده

+

رایگان

موچسب پیوندی
موچسب پیوندی
+ %18 %18

49,000 تومان

40,000 تومان

یاس جاسمین
یاس جاسمین

تنها 2عدد در انبار باقی مانده

+ %21 %21

190,000 تومان

150,000 تومان

 فروش ویژه
سانسوریا سبز
سانسوریا سبز

تنها 3عدد در انبار باقی مانده

+ %15 %15

2,000,000 تومان

1,700,000 تومان

 فروش ویژه
کاج نوئل سبز
کاج نوئل سبز

تنها 1عدد در انبار باقی مانده

+ %21 %21

1,900,000 تومان

1,500,000 تومان

 فروش ویژه
کاج ژنویه
کاج ژنویه

تنها 7عدد در انبار باقی مانده

+ %27 %27

90,000 تومان

65,000 تومان

 فروش ویژه
کاج LOD
کاج LOD

تنها 7عدد در انبار باقی مانده

+ %20 %20

500,000 تومان

400,000 تومان

 فروش ویژه
درخت آواکادو پیوندی
درخت آواکادو پیوندی

تنها 5عدد در انبار باقی مانده

+ %18 %18

1,100,000 تومان

900,000 تومان

 فروش ویژه